Espai entre Famílies

L’Espai entre Pares i Mares és un servei adreçat a les famílies de la llar d’infants Marinada de Pineda de Mar. En ocasions, el servei s’obre a la resta de famílies de Pineda.

En el marc del servei, l’escola acull diferents xerrades i tallers impartits per professionals experts en diferents matèries (pediatres, llevadores, logopedes, pedagogues…). L’objectiu és proporcionar formació i informació a les famílies sobre diferents temes relacionats amb la criança i l’educació dels infants que siguin del seu interès.

Es proposen entre 3 i 4 xerrades o tallers cada curs, i es convida diferents professionals a participar-hi. Les xerrades programades per aquest curs són:

  • Salut i alimentació (pediatra)
  • Educació amorosa i límits (terapeuta)
  • L’adquisició del llenguatge (logopeda)

ACTIVITATS PROGRAMADES

MES DE MARÇ 2021

Enllaç:https://meet.google.com/tcc-hdvy-gyx

MES DE GENER 2021

Enllaç: “>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY2NTAwMDEtYTEyYy00ZjA0LTkwYWMtZGI2YWM3YjllOTFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22433dc2cb-2d61-4518-83f3-53320a82bab9%22%2c%22Oid%22%3a%22091cf38f-3a7d-4ec6-b084-df174e28a075%22%7d>

Un cop entrat a l’enllaç caldrà instal.lar l’aplicació TEAMS per tal de seguir el taller en cas que no es tingui instalada.