PREINSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIONS CURS 2022-2023 DEL 9 AL 20 DE MAIG DE 2022

CALENDARI

Presentació de sol·licitudsDel 9 al 20 de maig Lloc: Centre escollit en primera opció (Marinada o Bressol de mar)             

Blocs llars:
https://llarmarinadapineda.wordpress.com/preinscripcio/
https://llarinfantsbressoldemar.wordpress.com/preinscripcio/

Cal visitar el blog de la llar escollida i:
* Obrir l’enllaç per omplir la sol.licitut de preinscripció.
* Enviar tota la documentació a presentar escanejada i
signada al mail de la llar escollida.
Mail: marinada@suara.coop                bressoldemar@suara.coop
Publicació de les llistes amb el barem1  de juny 
Reclamacions de les llistes del baremDel 2 al 8 de juny
Sorteig (només en cas de superar les places ofertades)Data: 10 de juny
Lloc: Bressol de mar
Hora: 11h
Publicació de les llistes de l’alumnat admès15 de juny
Període de matriculacióDel 16 al 22 de juny: Enviament dels documents de matriculació

DADES A EFECTES DE BAREM

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ (Enviar per mail a marianada@suara.coop)

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA A PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS:

 • Sol·licitud de preinscripció omplerta. Clicar al següent Link:

https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/78-marinada

 • Fotocòpia del llibre de família.(Pàgina de tutors i pàgina infants)
 • Fotocòpia del DNI dels tutors/es o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 
 • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’infant.)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ QUE NOMÉS CAL PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la Renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació, resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Fotocòpia de contracte laboral de pare o mare, si s’acredita treballar al municipi.

CRITERIS COMPLEMENTARIS EN CAS D’EMPAT:

Per acreditar els criteris complementaris es poden presentar els documents següents:

 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa. Caldrà presentar el títol de família nombrosa vigent.
 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família monoparental. Caldrà presentar el títol de família monoparental vigent.
 • El fet d’haver nascut en un part múltiple s’acredita amb el llibre de família.
 • La situació d’acolliment familiar s’acredita amb la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s’acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent, o l’informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l’Interior.

Consultar a :

Prepara la documentació. Preinscripció (gencat.cat)

INSCRIPCIONS FORA DE PLAÇ-A PARTIR DEL 21 DE MAIG

Un cop acabat el període de preinscripcions de les llars d’Infants podeu inscriure els vostres fills/es a la LLISTA D’ESPERA FORA DE PLAÇ  posant-vos en contacte amb la llar que sigui del vostre interès:

Llar d’infants Marinada – 937661588 –617389565 – marinada@suara.coop
Llar d’infants Bressol de Mar 937670255-617389567 bressoldemar@suara.coop

Un cop atorgades les places als infants que hagin entrat en primera i segona opció i esgotada la llista d’espera de les famílies que hagin fet la preinscripció en el període marcat pel Departament (del 10 al 21 de maig) , ens posarem en contacte amb les famílies que hagueu  sol.licitat la plaça fora de plaç tenint en compte l’ordre d’arribada de les sol.licituts.