Matriculació Curs 21-22

PROCÉS DE MATRICULACIÓ

En el cas d’haver estat admesos a la LLar d’Infants us donem la Benvinguda!! 

Per tal de formalitzar la matrícula heu de seguir els passos següents:

 1. Omplir els següent documents i retornar-los via mail omplerts  i signats a a la llar marinada@suara.coop/ bressoldemar@suara.coop:
 • Document de Matrícula

 • Documentació complementària (Drets d’Imatge, Autoritzacions de sortida i la Carta de compromís i la Declaració Responsable)

 1. Adjuntar al mateix mail la següent documentació:
  • Carnet de vacunes
  • Full bancari amb el compte corrent on consti: Titular, IBAN i número de compte
  • Infants nascuts 2021: adjuntar també el Full de Renda del 2020 per fer el càlcul de la Tarifació Social.

 1. Pagaments:
  • Nascuts 2021

25€ en concepte de matrícula que es cobraran per domiciliació bancària amb el primer rebut de la llar.

En el següent link de l’Ajuntament de Pineda de mar trobareu les indicacions i la calculadora  per fer el càlcul vosaltres mateixos:

Ajuntament de Pineda de Marhttps://tarifaciosocial.pinedademar.org/

 • Nascuts 2019 i 2020:

130€ (residents a Pineda o amb lloc de treball) /200€ (fora de Pineda) en concepte de quota d’escolaritat del mes de setembre que es cobrarà per domiciliació bancària el dia 5 de juliol.