Què fer en cas de malaltia de l’infant

Per evitar el risc de contagi dels nens i nenes de l’escola, quan infant estigui malalt (en el cas de malalties transmissible com la conjuntivitis, l’estomatitis…) no podrà assistir a la llar.

En aquests casos, és important tenir una solució prevista pels dies que el vostre fill/a es posi malalt (avis, altres familiars, cangurs, etc.).

En cas que un nen o nena es posi malalt mentre estigui a la llar d’infants, o si es donen les següents circumstàncies, les educadores ho comunicaran immediatament al seu pare, mare, tutor o tutora per tal que el vinguin a buscar.

MALALTIA PROTOCOL
Febre (37, 5ºC) Es trucarà a la família perquè vingui a recollir l’infant Segons la malaltia caldrà dur l’alta del/la pediatra que autoritzi la seva assistència a la llar d’infants
Gastroenteritis/ diarrees/vòmits Mínim de 4 dies d’estada a casa
Conjuntivitis L’infant podrà tornar a assistir a l’escola a partir del tercer dia de tractament
Varicel·la/ xarampió El nen no podrà assistir a l’escola fins a dur l’alta del/la metge
Estomatitis (infeccions i llagues a la boca)
Polls Un cop realitzat el tractament

Per a una correcta administració del medicament, les educadores de la Llar d’Infants Marinada no subministraran cap medicament als infants sense la recepta corresponent del/la pediatra i l’autorització signada pels pares/tutors de l’infant.

La recepta ha d’especificar:

  • Nom del producte
  • Dosi que ha de prendre l’infant cada vegada
  • Quantes vegades al dia l’ha de prendre
  • Durant quant temps
  • Nom i cognoms de l’infant